สมัครงาน
สมัครงาน
คุณสมบัติ
 • เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ต้องมีรถยนต์เป็นของตนเอง และมีใบอนุญาตขับขี่
 • มีประสบการณ์ทำงานด้าน Freight forwarder อย่างน้อย 1-2 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี
 • สามารถทำงานเป็นทีม มนุษย์สัมพันธ์ดี
 • ลักษณะงาน เสนอขายงานด้าน Freight forwarder ประสานงานกับลูกค้า
 • หน่วยงานภายในองค์กรและเอเย่นต์ต่างประเทศ
 • คุณสมบัติ
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 25-30 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถอ่าน เขียน และสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี คล่องแคล่ว
 • หากมีประสบการณ์ด้านงานเลขานุการหรือประชาสัมพันธ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ลักษณะงาน
 • ติดต่อประสานงานลูกค้าต่างประเทศและหน่วยงานภายในองค์กรที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำตารางนัดหมาย/ตารางการประชุม
 • รายงานการประชุมและงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 • คุณสมบัติ
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 24-35 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ต้องมีรถยนต์เป็นของตนเอง และมีใบอนุญาตขับขี่
 • มีภูมิลำเนาในเขตภาคตะวันออก
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านงานขายอย่างน้อย 1-2 ปี
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะด้านการเจรจา สามารถทำงานเป็นทีม
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี
 • หากมีประสบการณ์ด้านงานนำเข้า-ส่งออกจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ลักษณะงาน
 • เสนอขายงานบริการโลจิสติกส์ครบวงจร และประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานภายในองค์กรที่เกี่ยวข้อง ด้านโซนภาคตะวันออก ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา จันทบุรี
 • คุณสมบัติ
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 20 - 30 ปี
 • การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • ต้องมีบัตรประจำตัวผู้พิการ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปได้
 • ลักษณะงาน คีย์ข้อมูลลงในระบบโปรแกรมสำเร็จรูป